จากจุดเริ่มต้นของสถาบันสอนคณิตศาสตร์เล็กๆที่เปิดสอนนักเรียนในปี พ.ศ.2540 และพัฒนาเป็นบริษัทเอ็ดดูเคชั่นเน็ทเวิร์คจำกัด ในระยะเวลาต่อมา เราเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีกว่า 100 สาขา ครอบ คลุมทั่วทุกภาคของประเทสไทย และมีสถาบันที่บริหารอยู่ 3 สถาบันคือ.

product.php        gajuku.php bema.php

ตลอดระยะเวลา 10 ปี แห่งการเติบโต เราได้พัฒนาการเรียนรู้ของเราอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ดังนี้
     1 ) หลักสูตร เอกสารประกอบการเรียน เช่น ตำรา และแบบฝึกหัด
     2 ) เทคนิคการสอน และการแก้โจทย์ปัญหา
     3 ) พัฒนาครูผู้สอน
     4 ) ระบบสารสนเทศ(ERP)
         เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาบริษัทของเราให้สามารถบริหารศูนย์การเรียนรู้ ที่ให้การบริการการศึกษาครบวงจร อย่างมีคุณภาพ และคุ้มค่าที่สุด แก่นักเรียนและผู้ปกครอง


Vision วิสัยทัศน์
   To be the best math tuition center that provides best value service to students and parent.


Mission พันธกิจ
  1) Good syllabus and worksheets
  2) Good problem solving technique
  3) Good teachers
  4) Good operation at one2one math school
  5) Good operating system (ERP)
พ.ศ. 2540
บริษัทฯ นำหลักสูตรคณิตคิดเร็ว Math Zone
จากไต้หวันเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
พ.ศ. 2541
บริษัทฯ นำหลักสูตร Sakamoto Method (แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น)จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
พ.ศ. 2541
บริษัทฯ พัฒนาหลักสูตร One-2-One Method ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

พ.ศ. 2553
บริษัทฯ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร One-2-One Method ให้เข้ากับการเรียน
ในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Mathbox นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ปรับ
ภาพลักษณ์ (Rebranding) ชื่อและโลโก้ของสถาบันใหม่เป็น สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน หรือ one2one math schoolเพื่อเน้นความเป็นสถาบันที่สอนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ

        
พ.ศ. 2553
บริษัทฯ พัฒนาหลักสูตรใหม่ชื่อ Gajuku เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านศิลปะ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ
พ.ศ. 2554
บริษัทฯ พัฒนาและแนะนำหลักสูตรใหม่ชื่อ bema ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาสมองผ่านการฝึก จินตภาพและการคิดอย่างสร้างสรรค์
        .........................................................
     สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน ผ่านการตรวจสอบและประเมิน
     อย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ จนสามารถคว้า
     รางวัลเฟรนไชส์ดีเด่น(Excellence Frenchise
     Leadership Award) จากงาน Thailand Franchise
     Qualityship Award 2011จัดโดยกรมพัฒนาธุรกินการ
     ค้า กระทรวงพาณิชย์

        .........................................................
     สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน ได้รับหนังสือรับรอง
     มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการ
     กระทรวงพาณิชย์ ท่านอลงกรณ์ พลบุตร
     งานมอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม
     Thailand Franchise Quality Award 2010